INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Identitat: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC)
Dades contacte: Via Laietana, 39, 08003 Barcelona. Tel.933192300
Delegat de Protecció de Dades: lopd@juridic.eic.cat

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals proporcionades a través del formulari corresponent, així com les contingudes en els curriculum vitae aportats, seran objecte de tractament per AEIC amb la finalitat de gestionar servei de mentoring. En el desenvolupament d’aquest programa, associats/col•legiats amb dilatada experiència professional (mentors) proporcionaran acompanyament a altres enginyers associats/col•legiats (mentees) en el seu procés de desenvolupament professional.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran durant el temps que duri la prestació del servei. Un cop finalitzada, es procedirà a la seva destrucció.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base jurídica per al tractament és l’interès legítim del responsable per tal de gestionar de forma eficaç i eficient el servei de mentoring.

Tots els camps del formulari es consideren absolutament necessaris per prestar el servei sol·licitat, de manera que en cas de no omplir-los no serà possible prestar el servei.
 

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es preveu la cessió de dades a terceres persones, excepte obligació legal.

No s’enviaran dades dels candidats/es a les empreses titulars de les ofertes. Les ofertes de treball seran trameses a les persones interessades d’acord amb el seu perfil.

No es preveu la transferència internacional de les vostres dades personals.

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AEIC estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting, inclosa l’elaboració de perfils. AEIC deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Com podeu exercir els drets?

  • Mitjançant un escrit adreçat a AEIC, Via Laietana, 39 – 08003 Barcelona.
  • Mitjançant correu electrònic adreçat al delegat de protecció de dades: lopd@juridic.eic.cat

Recordeu que la vostra sol·licitud haurà d’anar acompanyada d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la vostra identitat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat catalana de protecció de dades, al carrer Rosselló 214, Esc-A. 1r.1a. 08008 Barcelona https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions